Aktualności

13:27 30-01-2010

tylko 7zł

Przegląd i legalizacja gaśnicy samochodowej

 

 

Artykuły przeciw-pożarowe

Zgodnie z art. 4 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (z późniejszymi zmianami) właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

  • przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
  • wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
  • zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
  • zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
  • przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
  • zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi.
  • ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Odpowiedzialność za realizację obowiązków z zakresu ochrony ppoż. stosownie do obowiązków i zadań powierzonych w odniesieniu do budynku, obiektu budowlanego lub terenu, może przejąć w całości lub części ich zarządca lub użytkownik, na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej ustanawiającej zarząd lub użytkowanie.

Wychodząc naprzeciw obowiązującym przepisom, oferujemy Państwu pomoc związaną w tym zakresie. Na przeglądy techniczne, konserwacyjne oraz naprawy sprzętu przeciwpożarowego posiadamy autoryzację producentów. Przeglądy techniczne i remonty wykonywane są zgodnie z przepisami w tym zakresie.

Oferujemy Państwu pomoc związaną z dostosowaniem Waszych budynków, obiektów lub terenów do wymogów ochrony przeciwpożarowej poprzez wykonanie mn. dokumentacji pożarowo - technicznej tj. instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, które są wymagane dla niemalże każdego obiektu, plany ewakuacji, plany rozmieszczenia sprzętu ppoż. oraz oznakowania znakami ppoż., ewakuacyjnymi i innymi, analizy, ekspertyzy oraz konsultacje z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Prowadzimy szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Przeprowadzane są one w sposób profesjonalny. Duży nacisk kładziemy na zdobycie przez pracowników wiedzy z zakresu znajomości przepisów ppoż., zachowania podczas działań ratowniczo - gaśniczych oraz umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Uzupełniając ofertę w zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów, uruchomiliśmy usługi związane z bezpieczeństwem i higieną pracy w skład których wchodzą m.in. szkolenia podstawowe i okresowe wszystkich grup zawodowych, postępowanie powypadkowe, ocena ryzyka zawodowego, instrukcje maszyn urządzeń, doradztwo z zakresu BHP i prawa pracy.

Z przedstawionej powyżej działalności jasno wynika, że jesteśmy w pełni przygotowani do prowadzenia kompleksowej obsługi w zakresie ochrony ppoż. jak i BHP.

 

Poprzednia strona: Gaz techniczny Hel  Następna strona: Gaśnice